Общи условия за ползване на онлайн услугата xFirma


 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с предоставянето на онлайн услугата xFirma от "Сирамакс" ООД на нейните клиенти.
 2. Услугата изгражда собствен интернет офис (потребителски портал) на всеки клиент, който става негово частно пространство.

 1. Услугата xFirma е онлайн услуга за търговско и бизнес управление. Тя работи с всички популярни браузъри, под различни операционни системи и може да бъде използвана от всеки компютър, свързан с интернет.
 2. Използването на услугата xFirma е на принципа на месечния абонамент. Услугата е създадена на интегрирана модулна платформа, в която всички модули използват общи и свързани помежду си данни. Чрез тази структура всеки потребител създава оптималната конфигурация за своята организационна схема, обединява в единна система всичките си дейности и има непрекъсваем достъп до тях.

 1. За ползване на онлайн услугата xFirma клиентът подписва Договор за предоставяне на онлайн услуга ERP xFirma.
 2. Договорните отношения между "Сирамакс" ООД и клиента се уреждат от Договора за предоставяне на онлайн услуга xFirma и настоящите Общи условия.
 3. Ползването на онлайн услугата xFirma възниква въз основа на:
  • Попълнена електронна заявка за активиране на потребителски портал;
  • Получен цифров SSL-сертификат на администратор, чрез който услугата се счита за активирана и достъпна за клиента;
  • Генерирани през портала цифрови SSL-сертификати на останалите потребители в портала.
 4. Услугата поддържа система за издаване на сертификати, в които клиентът сам въвежда паролата си и получава в собствения си браузър секретен ключ по специална технология.
 5. Верификацията на всеки потребител в системата се извършва на базата на потребителско име, парола и цифров сертификат. Едно потребителско име и парола отговарят на определен цифров SSL-сертификат.
 6. Секретният ключ се генерира на случаен принцип и не се знае от никого. Ключът и паролата не се записват, възпроизвеждат, съхраняват или генерират отново от служители на "Сирамакс" ООД.
 7. Системата xFirma е снабдена с автоматичен администратор, който проследява потребителите на клиента, генерираните и анулираните техни сертификати от клиентския портал, както и броя на изтеглените сертификати.

 1. "Сирамакс" ООД не носи отговорност за каквито и да било последици, възникнали от грешно, неправомерно и/или некомпетентно използване на онлайн услугата xFirma, в т.ч. и при неоторизиран достъп.
 2. "Сирамакс" ООД не отговаря за неправомерните действия на трети лица, с които те са увредили клиента чрез използване на онлайн услугата xFirma в следствие от неизпълнение на Договора и настоящите Общи условия от страна на клиента.
 3. "Сирамакс" ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с неточности или грешки при работата с услугата, технически проблеми, както и при форсмажорни обстоятелства, освен в случаите на виновно и неправомерно изпълнение от страна на "Сирамакс" ООД.

 1. Настоящите Общи условия са имплицитно присъщи и неразделна част от Договора за предоставяне на онлайн услуга xFirma и се разглеждат в тяхната цялост като единен документ.
 2. "Сирамакс" ООД може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, за което е длъжна да уведоми клиентите най-малко 1 (един) месец предварително чрез изпращане на електронно съобщение, качване на информация в портала на услугата или по друг начин, определен от нея. Всяко ползване на услугата от страна на клиента, след като е уведомен за измененията в Общите условия, се счита за приемане от негова страна на тези изменения.
 3. За всички въпроси, неуредени с настоящите Общи условия, се прилага действащото законодателство.

Препоръки за спазване на правила за информационна сигурност към потребителите на онлайн услугата xFirma


Информационната сигурност е от съществено значение за функиционирането на онлайн услугата xFirma. Вашата отговорност като потребител е да опазвате персоналните си средства за идентификация съгласно изискванията на Общите условия за ползване на онлайн услугата xFirma.

Избягвайте използването на онлайн услугата xFirma от публично достъпни компютри и такива с неконтролиран достъп.

Не разкривайте на никого и под никакъв предлог потребителското си име и парола за достъп. Те са конфиденциална информация, гарантираща сигурността на достъпа до Вашия клиентски портал.

Не записвайте на материален носител потребителското си име и парола.

Рискът и отговорността при неопазване тайната на средствата за електронна идентификация остава за сметка на клиента, ползващ онлайн услугата xFirma.

Избягвайте запаметяването на потребителското си име и парола в паметта на браузъра Ви или на диска на използвания от Вас персонален компютър. Добре е да проверите дали функцията „автоматично попълване” на браузъра не е активирана.


За Internet Explorer:

 • От менюто „Tools” изберете „Internet Options” → „Content”.
 • В раздел „Personal Information” изберете „Auto Complete” (за Internet Explorer 7 в раздел „AutoComplete” изберете „Settings”).
 • Махнете отметката от „Usernames and passwords on forms”, ако тя е сложена, и маркирайте „Clear forms” и „Clear passwords” (за Internet Explorer 7 махнете само отметката от „Usernames and passwords on forms”).
 • Потвърдете с натискане на бутона OK.

За Mozilla Firefox:

 • От менюто „Tools” изберете „Options” → „Security”.
 • В раздел „Passwords” махнете отметката от „Remember passwords for sites”, ако тя е сложена.
 • Потвърдете с натискане на бутона „OK”.

"Сирамакс" ООД препоръчва периодична смяна на паролите на потребителите. Това може индивидуално да направи всеки потребител през модул „Начало” → „Персонални настройки” → „Смяна на парола”.

При преинсталиране на операционната система на Вашия персонален компютър по каквато и да е причина, трябва отново да изтеглите и инсталирате Вашия сертификат. След инсталирането на сертификата, изтрийте файла, с който е получен.

"Сирамакс" ООД може да блокира достъпа до онлайн услугата xFirma на всяко лице, което с действията си нарушава изискванията на действащите нормативни актове, както и на Общите условия за ползване на онлайн услугата xFirma.